Αυτοκίνητα OpelΑυτοκίνητα SuzukiΑυτοκίνητα Isuzu
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα Τρίπολη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ

ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΖΑΒΑΡΑΣ  ΑΕ»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα     και ώρα 7.30η απογευματινή  στα γραφεία της εταιρείας, στο 2ο χλμ. Ε.Ο.. Τριπόλεως  – Άργους , για να παρθούν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης επί των οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2013.

  2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης των ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013.

  3. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της αυτής ως άνω αναφερόμενης χρήσης.

  4. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τη χρήση 2013.

  5. Εκλογή δυο  τακτικών  και δυο  αναπληρωματικών  ελεγκτών  για τη χρήση 2014.

 

.

    Κάθε μέτοχος , που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση , οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.